ลำดับ
ฝ่าย
ตำแหน่ง
อัตรา
ประสบการณ์
1
แผนกคลังกระดาษ
พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ)
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
2
ส่วนพัฒนาเทคนิค
ผู้ช่วยงานพัฒนาเทคนิค
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
3
แผนกควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดเก็บแฟ้มสีมาตรฐาน
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
4
แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
เจ้าหน้าที่ QA ปั๊ม
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
5
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
6
ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารและสถานที่
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
7
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
8
แผนกจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
9
แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
10
ส่วนวิศวกรรม
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
1 อัตรา
5 ปีขึ้นไป
Page 1 of 2 [ 19 items]