ลำดับ
ฝ่าย
ตำแหน่ง
อัตรา
ประสบการณ์
1
โรงงาน
เลขานุการฝ่ายโรงงาน
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
2
โรงงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคนิค
2 อัตรา
3
ส่วนพัฒนาเทคนิค
ผู้ช่วยงานพัฒนาเทคนิค
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
4
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
5
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
6
แผนกจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
7
ส่วนวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
2 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
8
โรงงาน
วิศวกรพัฒนากระบวนการ
2 อัตรา
2 ปีขึ้นไป
9
โรงงาน
วิศวกรคุณภาพ
1 อัตรา
5 ปีขึ้นไป
10
ฝ่ายขายและการตลาด
เจ้าหน้าที่ขาย(Sale)
1
2 ปีขึ้นไป
Page 1 of 2 [ 18 items]