ลำดับ
ฝ่าย
ตำแหน่ง
อัตรา
ประสบการณ์
วันที่ลงประกาศ
1
บริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1
0-1 ปีขึ้นไป
15 June 2018
2
โรงงาน
เจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง Inkjet
1
0-1 ปีขึ้นไป
15 June 2018
3
ส่วนวิศวกรรม
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
1
5 ปีขึ้นไป
15 June 2018
4
ส่วนวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
3
0-1 ปีขึ้นไป
15 June 2018
5
แผนกคลัง WIP/FG
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
2
1 ปีขึ้นไป
15 June 2018
6
แผนกขาย
เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส
1
3 ปีขุึ้นไป
15 June 2018
7
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้
1
1 ปีขึ้นไป
15 June 2018
8
โรงงาน
วิศวกรพัฒนากระบวนการ
2
2 ปีขึ้นไป
15 June 2018
9
ฝ่ายขายและการตลาด
เจ้าหน้าที่ขาย(Sale)
1
2 ปีขึ้นไป
15 June 2018
10
โรงงาน
พนักงานฝ่ายผลิต(ทุพพลภาพ)
3
0-1 ปี
15 June 2018
Page 1 of 2 [ 12 items]