ลำดับ
ฝ่าย
ตำแหน่ง
อัตรา
ประสบการณ์
1
โรงงาน
ทีม Set Up ปั๊ม
1 อัตรา
0-1ปี
2
โรงงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคนิค
2 อัตรา
3
แผนกคลังกระดาษ
พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ)
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
4
แผนกควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดเก็บแฟ้มสีมาตรฐาน
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
5
แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
เจ้าหน้าที่ QA ปั๊ม
2 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
6
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
7
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
8
แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
9
โรงงาน
เจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง Inkjet
1
0-1 ปีขึ้นไป
10
ส่วนวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
2 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
Page 1 of 2 [ 20 items]