ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคนิค
จำนวน: 2 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง  อายุ 21-35ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขางานพิมพ์, นิเทศศาสตร์, ออกแบบ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ
2. ทารายงานผลบันทึกโครงการเทคนิคต่างๆที่ได้มีการศึกษาเทคนิคเพื่อเป็นประวัติอ้างอิง
3. ศึกษา/ปรับปรุงวิธีการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณภาพของสิ่งพิมพ์ ประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดเป็นมาตรฐานในการทางาน
4. จัดหาและ/ทดลองใช้วัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของงานพิมพ์ หรือลดต้นทุนในการผลิต
5. หากโครงการนั้นๆมีผลที่จะต้องทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต จะต้องนาเสนอผลงานนั้นๆให้ผู้เกี่ยวข้อง
6. วางแผนทาโครงการพัฒนาเทคนิค ศึกษาเรื่องต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น
7. เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ความรู้ต่างๆให้แก่แผนกตรวจสอบคุณภาพและฝ่ายโรงงาน
8. พัฒนาสินค้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีในตลาด จากทรัพยากรที่มีอยู่ หรือศึกษาและเสาะหาเครื่องมือ เครื่องจักรใหม่ๆ
9. จัดฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงาน
10.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ
   + เบี้ยขยัน
   + เครื่องแบบพนักงาน
   + เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 
   + เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน 
   + เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
   + ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย 
   + วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
   + ตรวจสุขภาพประจำปี 
   + งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
   + โบนัสประจำปี 
   + ปรับเงินเดือนประจำปี 
   + ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD 
   + อาหารราคาสวัสดิการ
 
Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
วันลงประกาศ: 13 August 2020