ฝ่าย: แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวน: 1 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ทางด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์)
3.มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านประสานงานในโรงพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่งาน
1. รับข้อมูลความต้องการงานใหม่ และงานแก้ไขของลูกค้าจากทางฝ่ายขาย
2. วางแผนเรื่องวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานใหม่ และงานแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประสานงานและกระจายข้อมูลงานใหม่ และงานแก้ไขให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างครบถ้วน
4. จัดให้มีการประชุมสำหรับงานใหม่ และงานแก้ไข
5. กำกับและดูแลว่าสิ่งที่ได้ตกลงให้ทำในส่วนของงานใหม่ และงานแก้ไขได้รับการปฏิบัติถูกต้อง
6. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทันสมัยตลอดเวลา
7. สรุปผลเมื่องานแต่ละงานจบลงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับงานอื่นๆ ต่อไป โดยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในการผลิตที่ต่างไปจากที่ฝ่ายขายกำหนดในตอนแรกต้องมีการแจ้งข้อมูลกลับต่อฝ่ายขายเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปด้วย
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และร่วมมือกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประสบการณ์: 0-1 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 13 August 2020