แบบฟอร์มสมัครงาน

ตำแหน่งที่สมัคร1.
 2.
เงินเดือนที่คาดหวัง บาท
1.
2.
3.
เอกสารแนบ (.pdf)

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ (ไทย)    นามสกุล (ไทย)
เพศ
ชื่อ (Eng)    นามสกุล (Eng)
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ ปี
กรุ๊ปเลือด
บัตรประชาชนเลขที่ - - - -
ส่วนสูง   ซม.
น้ำหนัก   กก.
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
หากสมรส (โปรดระบุ)
ชื่อคู่สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง
จำนวนบุตร
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ ที่บ้าน
ที่ทำงาน
มือถือ
อีเมล

2. ข้อมูลครอบครัว

ครอบครัว ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ/ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
บิดา
มารดา
พี่/น้องคนที่ 1
พี่/น้องคนที่ 2
พี่/น้องคนที่ 3

3. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ปีที่เริ่ม
การศึกษา
ปีที่สิ้นสุด
การศึกษา
ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง ระดับวุฒิการศึกษา วุฒิที่ได้รับ เกรด
เฉลี่ย
วิชาเอก
ระดับการศึกษา

4. ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (เริ่มจากที่ทำงานในอดีตถึงปัจจุบัน)

ลำดับที่ วันที่เริ่มงาน วันที่สิ้นสุดงาน ชื่อนายจ้าง/บริษัท ที่อยู่ ตำแหน่ง
1
หน้าที่โดยสังเขป
เงินเดือน
รายได้อื่นๆ
เหตุผลที่ลาออก
2
หน้าที่โดยสังเขป
เงินเดือน
รายได้อื่นๆ
เหตุผลที่ลาออก
3
หน้าที่โดยสังเขป
เงินเดือน
รายได้อื่นๆ
เหตุผลที่ลาออก

5. ทักษะและความสามารถพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ
โปรดระบุ : พอใช้, ดี, ดีมาก
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่นๆ
คอมพิวเตอร์
ความสามารถอื่นๆ
ขับรถยนต์
สามารถนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทได้หรือไม่
ขับรถจักรยานยนต์
สามารถนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทได้หรือไม่
ความสามารถพิเศษ

6. ทั่วไป

- ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ ในเครือ KIM PAI GROUP มาก่อนหรือไม่
- ใครแนะนำให้มาสมัครงานที่บริษัทนี้ หรือทราบข่าวการสมัครงานได้อย่างไร
- ท่านมีญาติ เพื่อน หรือคนรู้จัก ทำงานอยู่ในบริษัทนี้หรือไม่
- ท่านเคยถูกฟ้องร้องคดีมาก่อนหรือไม่
- ถ้าเคยกรุณาอธิบาย
- ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่
- ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่
- ถ้าหากมีตำแหน่ง ท่านสามารถเริ่มงานกับบริษัทได้เมื่อไหร่
- ท่านเป็นสมาชิกหรือองค์กร อาชีพอะไร และมีตำแหน่งอะไร
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ - นามสกุล
อาชีพ/ตำแหน่ง
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ภายหลังหากพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯดำเนินการปลดออกหรือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ใดๆอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการทำงานหรือที่ค้นพบในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯทุกกรณี จะตกเป็นทรัพย์สิน/สมบัติของบริษัทฯทั้งหมดโดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนใดๆเป็นพิเศษ อีกทั้งไม่มีสิทธิจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯก่อน กรณีฝ่าฝืนข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯดำเนินการตามกฎหมายสูงสุด

ยอมรับเงื่อนไข