ลำดับ
ฝ่าย
ตำแหน่ง
อัตรา
ประสบการณ์
1
โรงงาน
เลขานุการฝ่ายโรงงาน
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
2
โรงงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคนิค
2 อัตรา
3
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
4
ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารและสถานที่
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
5
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
6
แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
7
ส่วนวิศวกรรม
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
1 อัตรา
5 ปีขึ้นไป
8
ส่วนวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
2 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
9
โรงงาน
วิศวกรพัฒนากระบวนการ
2 อัตรา
2 ปีขึ้นไป
10
โรงงาน
วิศวกรคุณภาพ
1 อัตรา
5 ปีขึ้นไป
Page 1 of 3 [ 24 items]