ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: เลขานุการฝ่ายโรงงาน
จำนวน: 1 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
หน้าที่
1. จัดทำระบบจัดเก็บเอกสารของผู้บังคับบัญชา รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้งานของผู้บังคับบัญชา
2. จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
3. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมาย และแจ้งกลับผลการติดตามอย่างครบถ้วน ชัดเจน
4. จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO ในส่วนของวางแผนและโรงงาน
5. บันทึกข้อมูลการวัดผลของฝ่ายโรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา 
3.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
4.มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
ประสบการณ์: 0-1 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 13 August 2020