ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: วิศวกรพัฒนากระบวนการ
จำนวน: 2 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
4. มีความสามารถในการใช้ Computer ในด้านโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง
2. ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการใหม่ๆ
3. ศึกษาและหาแนวทางที่จะปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น
4. ค้นคว้าหาความรู้ติดตามวิทยาการ และเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน
5. จัดทำมาตรฐานต่างๆ เช่น ปัจจัยกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน สำหรับงานใหม่ๆที่ได้ปรับปรุงพัฒนาขึ้น แล้วทำการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้และทักษะที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

สวัสดิการ
   + เบี้ยขยัน
   + เครื่องแบบพนักงาน
   + เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 
   + เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน 
   + เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
   + ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย 
   + วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
   + ตรวจสุขภาพประจำปี 
   + งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
   + โบนัสประจำปี 
   + ปรับเงินเดือนประจำปี 
   + ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD 
   + อาหารราคาสวัสดิการ
 
Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 13 August 2020