ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนผลิต
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
- อายุ 22 ปี ขึ้นไป - ปริญญาตรี / โท สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ , สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความเข้าใจงานส่วนหลังพิมพ์ คือ อาบมันรีดเงา งานปั๊มกล่อง และขึ้นรูปกล่อง
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้การทำความเข้าใจ คู่มือเครื่องจักร หนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้องกับงานได้
- มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมกำกับดูแลแผนกที่รับผิดชอบให้ทำงานได้ตามแผน และเป้าหมายการผลิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
- วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน
- พัฒนา ปรับปรุงระบบ และวิธีการทำงานให้ได้คุณภาพ และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ศึกษา และค้นคว้าทางด้านเทคนิคของงานในความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
- ร่วมวางแผนประชุม และประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ
- ผลักดัน และติดตามพนักงานใต้บังคับบัญชาให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระบบ และมาตรฐานที่กำหนดไว้ตลอดเวลา
- จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสม และเตรียมพร้อมต่อการขยายกำลังการผลิต โดยให้การฝึกอบรม พัฒนา และดูแลทุกข์สุขของพนักงานใต้บังคับบัญชา
- ปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานโดยให้มีความรู้สึกเป็น QC ในตัวเองตลอดเวลา
- การอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในส่วนหลังพิมพ์ และระหว่างส่วนงาน
- ควบคุมการเบิกใช้วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถุกวิธีและประหยัด เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

สวัสดิการ
   + เบี้ยขยัน
   + เครื่องแบบพนักงาน
   + เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 
   + เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน 
   + เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
   + ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย 
   + วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
   + ตรวจสุขภาพประจำปี 
   + งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
   + โบนัสประจำปี 
   + ปรับเงินเดือนประจำปี 
   + ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD 
   + อาหารราคาสวัสดิการ
   + ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน)
 
Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
ประสบการณ์: 3-5 ปี
วันลงประกาศ: 28 July 2021